RES 1.0 vrijgegeven voor besluitvorming

Op 1 april 2021 heeft het Bestuurlijk Overleg RES Noord- en Midden Limburg de RES 1.0 vrijgegeven voor besluitvorming. De input die tijdens de consultatiefase van verschillende belanghebbenden is ontvangen, is beoordeeld en waar nodig verwerkt in de RES 1.0. De RES 1.0 die op route is ter besluitvorming kun je hier downloaden.

Input belanghebbenden

In de consultatiefase zijn volksvertegenwoordigers, regionale belangorganisaties en inwoners betrokken. Zij hebben de kans gekregen om te reageren op de ontwerp RES 1.0. Deze reacties zijn gebundeld in het consultatiedocument. Iedereen die gereageerd heeft op de RES 1.0 zal dit document ontvangen en kan hierin teruglezen wat er met zijn of haar reactie is gedaan.

Vervolg

De RES wordt nu doorgeleid naar de colleges van de vijftien gemeentes, de Gedeputeerde Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. Zij zullen de RES 1.0 vervolgens ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap. Dit proces zal tot en met eind juni duren waarna de RES 1.0 wordt ingediend bij het Nationaal Programma RES op 1 juli.

Terug naar overzicht
© 2023
Created by LR Internet